Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 64: Xét công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Đơn vị (cấp xã) chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Phòng Lao động TBXH huyện.
- Phòng Lao động TBXH huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện họp liên ngành xem xét, Quyết định và trả kết quả cho đơn vị (cấp xã) theo quy định.
* Đề xuất Trình tự thực hiện mới như sau:
- Đơn vị (cấp xã) chuẩn bị hồ sơ và nộp tại bộ phận một cửa cấp  huyện, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.
- Bộ phận một cửa tiếp nhận, chuyển phòng L ĐTB&XH và thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện họp liên ngành xem xét, Quyết định và trả kết quả theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Công văn đề nghị công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em của UBND cấp xã;
- Báo cáo đánh giá các chỉ tiêu xã, thị trấn phù hợp với trẻ em của UBND xã, thị trấn, kèm theo biểu phụ lục số liệu. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết hiện chưa có quy định cụ thể thời hạn giải quyết.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em;
- Quyết định số 03/2004/QĐ-DSGDTE ngày 01/6/2004 của Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.
- Bộ chỉ tiêu về xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.
Các thủ tục liên quan khác