Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 1: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (TTHC Mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối với đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Nộp hồ sơ trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.
- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra, trình UBND cấp huyện phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: 
- Tờ trình kèm theo hồ sơ của đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư lập hồ sơ đề xuất theo quy định tại điều 7 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Văn bản của UBND cấp huyện giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).
- Văn bản cung cấp thông tin về quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của phòng chuyên môn đối với dự án xây dựng mới, dự án nâng cấp mở rộng (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp).
- Văn bản cung cấp thông tin về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất của phòng Tài nguyên môi trường đối với dự án xây dựng mới, dự án nâng cấp mở rộng (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp).
- Văn bản cung cấp quy mô đầu tư dự kiến của đơn vị quản lý và sử dụng công trình nếu có (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp).
- Văn bản khác có liên quan (nếu có).
*  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết - Thời gian thẩm tra: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm tra.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận.
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện  không
Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  
- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Các thủ tục liên quan khác