Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.
- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: 
- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu.
- Hồ sơ mời thầu.
- Hồ sơ pháp lý:
+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).
+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).
+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).
- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng hồ sơ mời thầu 2 bộ).

Thời hạn giải quyết - Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 
- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;
- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Các thủ tục liên quan khác