Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn do UBND xã cấp (TTHC mức 1).
Loại thủ tục Lĩnh vực Địa chính Đô thị
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện  Tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã.
- Bộ phận địa chính thụ lý hồ sơ.
- Lãnh đạo UBND xã ký văn bản.
- Trả kết quả cho Chủ đầu tư.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của UBND xã.
Thành phần số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ (bản chính hoặc bản sao được công chứng, chứng thực theo quy định) bao gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn GPXD. Trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;
- Bản chính GPXD đã được cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép xây dựng được gia hạn hoặc Văn bản từ chối.
Lệ phí 15.000đ/hồ sơ.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

1. Chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn trong thời gian 30 ngày trước thời điểm GPXD hết hạn;

2. Mỗi GPXD chỉ được gia hạn 01 lần.

Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng;
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp GPXD;
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp GPXD;
- Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội.