Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội
Loại thủ tục Lĩnh vực Dân tộc
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ
- Trưởng thôn tổ chức hội nghị dân cư của thôn xác định người có uy tín; tổ chức bình chọn và lập biên bản đề cử người có uy tín trong thôn theo quy định của pháp luật; Thời gian thực hiện xong trước ngay 20 tháng 11 hàng năm;
- Căn cứ kết quả và danh sách đề cử người có uy tín do hội nghị dân cư và liên ngành thôn bầu  chọn; liên ngành (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận và đại diện các đoàn thể thôn) do Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp để bình chọn một người có uy tín và lập biên bản gửi UBND cấp xã. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30 tháng 11 hàng năm;
- Trưởng thôn hoàn thiện hồ sơ, gửi UBNDxã. 
b) Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ
- Cán bộ của xã tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp xét duyệt công nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để bổ sung, hoàn chỉnh.
Thời gian thực hiện: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 
c) Bước 3: Duyệt công nhận người có uy tín

Ủy ban nhân dân cấp xã xét duyệt công nhận danh sách người có uy tín của các thôn trong xã trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngay nhận được biên bản họp liên ngành của các thôn và gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín.
Thời gian tổ chức bình chọn, rà soát, đánh giá, công nhận người có uy tín phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm
Cách thức thực hiện Thực hiện trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã.
Thành phần số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Biên bản Hội nghị dân cư thôn đề cử người có uy tín;
- Biên bản Hội nghị liên ngành thôn bình chọn một người có uy tín;
- Biên bản họp của Ủy ban nhân dân xã xét duyệt công nhận người có uy tín;
- Quyết định của Ủy ban nhân dân xã phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Thời hạn giải quyết duyệt công nhận người có uy tín thực hiện trong thời hạn 07 ngày (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản họp liên ngành của các thôn và xong trước ngày 15 tháng 12 hàng năm
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện a) Người có uy tín có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 
- Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở vùng dân tộc thiểu số; 
- Được nhân dân nơi cư trú bầu chọn là người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú;
- Được chính quyền xã xác nhận là người có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn; xã, địa phương nơi cư trú;

Được hội nghị dân cư và liên ngành thôn (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn) bầu chọn; Ủy ban nhân dân xã duyệt công nhận.
b) Việc bình xét được tiến hành từ cơ sở thôn, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng;
c) Người có uy tín được xét công nhận một năm một lần; mỗi thôn được bầu chọn 01 (một) người có uy tín.
Cơ sở pháp lý Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Liên Bộ: Ủy ban dân tộc - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.