Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Nông nghiệp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện
a) UBND xã nộp văn bản đăng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trước ngày 10/12 của năm liền kề trước năm đánh giá.
b) UBND cấp huyện xem xét, xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã đã đạt chuẩn 14 tiêu chí trở lên tính đến thời điểm đăng ký và có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn trong năm đánh giá. 
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - Mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT).  
b) Số lượng: 03 bản.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND xã, UBND cấp huyện xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện Ủy ban nhân dân xã.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Xác nhận của UBND cấp huyện văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới. - Nơi nhận: + Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM Thành phố Hà Nội: 01 bản + UBND cấp huyện: 01 bản + UBND xã: 01 bản
Lệ phí Không.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Xã đã đạt chuẩn 14 tiêu chí trở lên tính đến thời điểm đăng ký và có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn trong năm đánh giá.
Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
- Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
- Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
- Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;
- Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
- Quyết định số 5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.