Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 4 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (TTHC mức độ 2).
Loại thủ tục Lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện -Người nộp hồ sơ (tổ chức, cá nhân):
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
+ Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn; Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại khu vực có khu đất đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ theo quy định tại mục c.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi ngày hẹn trả kết quả vào phiếu biên nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh
+ Bộ phận trả kết quả: Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện - Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại khu vực có khu đất đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch. - Nhận hồ sơ quan đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới); - Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật (Để đảm bảo thuận tiện trong việc liên hệ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, cung cấp đủ số lượng hồ sơ, đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ). (Trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo qui định tại mục c, nếu không một bộ phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)
Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 3 kèm theo)
+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; 
+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.
+  Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.
+  Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.
(Khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) để đối chiếu; đối với cơ quan, tổ chức và trường hợp thực hiện theo phương thức ủy quyền, cần có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền theo quy định kèm theo).
-Số lượng hồ sơ:
+ 01 (một) bộ hồ sơ kèm theo đĩa CD số hóa các nội dung hồ sơ nêu trên để phục vụ công tác triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.
+ Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ để gửi các cơ quan liên quan.
Thời hạn giải quyết
- 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép quy hoạch
Lệ phí - Lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. - Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng về phí cấp giấy phép quy hoạch, chưa thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.