Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Khen thưởng đột xuất (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Tập thể, cá nhân: Hoàn thiện hồ sơ theo qui định, nộp cho phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn
- Cơ quan Nhà nước: Phòng Nội vụ nhận và kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn. Làm tờ trình đề nghị UBND Thành phố khen thưởng, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
 
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của đơn vị có tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
- Báo cáo thành tích đột xuất
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
 
Thời hạn giải quyết chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính và Giấy khen
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005.
- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
- Hướng dẫn số 56/TĐKT- HD-V1 ngày 12/1/2006 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ- CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ;