Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- Bước 1: UBND cấp xã lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC "Một cửa" của UBND quận, huyện;
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiêu, không phù hợp của hồ sơ; khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xỷ lý theo qui định;
- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu mời các phòng ban liên quan thẩm định hồ sơ;
- Bước 3: Báo cáo trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định;
- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận "Một cửa" để trả cho tổ chức theo đúng qui định của pháp luật.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện: Địa chỉ: .....Ghi cụ thể số nhà, đường phố, phường, thị xã, thị trấn.
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ
- Tờ trình đề nghị công nhận PCGD mầm non 5 tuổi;
- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục mầm non;
- Các loại sổ theo dõi PCGDMNTNT;
- Danh sách trẻ em hoàn thành Chương trình GDMN;
- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT;
- Biên bản tự kiểm tra.
*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Chia ra: - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày); - Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 03 ngày; - Lãnh đạo UBND quận, huyện phê duyệt: 02 ngày;.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý Thông tư số 18/VBHN-BGD&ĐT ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục MN cho trẻ em 5 tuổi.
Các thủ tục liên quan khác