Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- UBND xã lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ Bộ phận một của của UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa UBND  huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện: Địa chỉ: .....Ghi cụ thể số nhà, đường phố, phường, thị xã, thị trấn.
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ
- Quyết định kiện toàn (thành lập) Ban chỉ đạo PCGD – XMC;
- Kế hoạch thực hiện PCGD – XMC;
- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra ;
- Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận PCGD, xóa mù chữ.
*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày); - Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 27 ngày; - Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Nghị định 20/2014-NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Thông tư số 07/2016-TT-BGD&ĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Các thủ tục liên quan khác