Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Giải thể trường tiểu học tư thục (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- Tổ chức và cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về Bộ phận một cửa UBND  huyện;
- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa của UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND quận, huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.
Trường hợp chưa Quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện trả lời công dân, nêu rõ lý do và hướng giải quyết. Bộ phận một cửa thông báo cho tổ chức và cá nhân biết.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND huyện. Địa chỉ: ..........................................
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ:
- Đề án về giải thể trường tiểu học;
- Tờ trình về đề án giải thể trường tiểu học;
- Các biên bản, kết  luận của cơ quan chức năng sau khi kiểm tra hoặc văn bản kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền về giải thể trường tiểu học tư thục của cá nhân tổ chức;
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày) - Phòng GD&ĐT huyện: 17 ngày - Lãnh đạo UBND quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
- Thông tư số 13/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học;
- Quyết định số 698/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.
Các thủ tục liên quan khác