Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục : Đăng ký lại việc nuôi con nuôi (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Nuôi con nuôi
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký lại  khai thông tin vào tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi, chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và quy định pháp luật; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính – UBND cấp xã.
- Bước 2: Cán bộ 1 cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đủ, còn thiếu cần phải bổ sung thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Chú ý: Việc hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cán bộ tiếp nhận cần hướng dẫn bằng văn bản, ghi cụ thể nội dung những giấy tờ cần bổ sung, cần hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật.
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới Bộ phận chuyên môn để giải quyết (cán Bộ Tư pháp – Hộ tịch). 
Bước 4: Cán Bộ Tư pháp – Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa; kiểm tra , hoàn thiện hồ sơ. Chuyển kết quả ra Bộ phận một cửa 
Trường hợp hồ sơ cần xác minh, làm rõ; cần bổ sung hồ sơ, cán Bộ Tư pháp – Hộ tịch gửi yêu cầu để Bộ phận 1 cửa thông báo công dân bổ sung và hẹn lại ngày trả kết quả.
Bước 5: Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn.
Chú ý: Trường hợp từ chối đăng ký thì UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính – UBND cấp xã (không được ủy quyền).
Thành phần số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ:
1. Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (TP/CN – 2011/CN.04).
Chú ý: Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã không phải nơi trước đây đã đăng ký nuôi con nuôi thì phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký và có chữ ký của ít nhất 02 người làm chứng.
Số lượng  01 bộ 
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cha mẹ nuôi hoặc con nuôi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (01 bản chính cho người yêu cầu). - Trường hợp từ chối thực hiện, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Việc đăng ký lại nuôi con nuôi thực hiện khi: Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại UBND cấp xã nhưng cả Sổ hộ tịch và Bản chính Giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. - Cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống tại thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
Cơ sở pháp lý
1. Luật Nuôi con nuôi năm 2010.
2. Nghị định số 19/2011/NĐ – CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
3. Thông tư số 12/2011/TT – BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.