Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 6: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 6: Thành lập Thư viện cấp huyện (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 6: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 70: Trình tự thủ tục lập hồ sơ của cấp huyện đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội. (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 71: Trình tự thủ tục lập hồ sơ của cấp huyện đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội. (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 72: Miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 73: Hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 7: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp huyện (TTHC cấp 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 7: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 7: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 7: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 8: Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 8: Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 8: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 9: Giải thể hợp tác xã tự nguyện (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 9: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 9: Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 9: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục 9: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã