Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Chứng thực di chúc Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục: Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục: Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục: Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục: Chuyển đổi chủ nhà trẻ; trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục: Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục: Công nhận báo cáo viên pháp luật Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn