Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4