Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Tên Thủ tục 14: Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Tham vấn ý kiến đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Tham vấn ý kiến đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã