Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện thực hiện (TTHC mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Đăng ký giám hộ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Đăng ký kết hôn (TTHC mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục: Đăng ký kết hôn lưu động (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục: Đăng ký khai sinh (TTHC mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục: Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Đăng ký khai sinh lưu động (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục: Đăng ký khai tử (TTHC mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục: Đăng ký khai tử lưu động (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục: Đăng ký lại kết hôn Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục: Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Đăng ký lại khai sinh (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn