Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 1 : Thành lập Thư viện cấp xã (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 10: thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.(TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 10: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 10: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 11: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 11: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 11: Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục 12: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 12: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 13: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn