TIN TIÊU ĐIỂM

Hội nghị giao ban công tác đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức người lao động Qúy I/2019
Ngày đăng 03/04/2019 | 17:21  | View count: 1960

Ngày 2/4/2019, Ban chỉ đạo đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác đánh giá, xếp loại cán bộ , công chức, viên chức, người lao động quý I/2019, triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

      Trong quý 1/2019, công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ ở các cơ quan, đơn vị trong huyện được Ban chỉ đạo huyện triển khai thực hiện tốt. Các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện được triển khai kịp thời tới cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CB CCVC trong thực thi nhiệm vụ.  

      Các cơ quan, đơn vị từ huyện đến các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác theo tưng tuần, từng tháng tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá, xếp loại. Cùng với đó, Hàng  tháng, các cơ quan, đơn vị, CBCCVC thực hiện tốt công tác đánh giá xếp loại trên phần mền đảm bảo đúng quy định và đi vào nề nếp. Việc đánh giá, xếp loại CBCCVC, NLĐ được các đồng chí thủ trưởng cơ quan dựa trên việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của từng đồng chí được giao và dựa vào hiệu lực, hiệu quả công việc được giao. Trong 3 tháng đầu năm, toàn huyện có trên 87% CBCNVC, NLĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hải Hoa đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chủ đề năm 2019 “ Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của hệ thống chính trị”; thực hiện nghiêm 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố HN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tư tưởng của đội ngũ CB CCVC, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với các nhiệm vụ chính trị được giao; giao UBND huyện bố trí kinh phí triển khai Mo-dun xây dựng lịch công tác tích hợp trên phần mền đánh giá, xếp loại hàng tháng; Để nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đề án thi đua khen thưởng để kịp thời động viên khích lệ những CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng; Ban tổ chức Huyện ủy, phòng nội vụ huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, định kỳ vào buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tháng tiếp tục duy trì nội dung khen thưởng đối với CBCCVC xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thu Nghĩa – Trung tâm VH TT&TT huyện