Văn bản pháp quy

CV-182/PC PhuXuyen-KD (V/v thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP)

Ngày đăng 20/02/2019 | 02:31 PM  | View count: 2392
CV-182/PC PhuXuyen-KD (V/v thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP)

Thông báo Lịch cắt điện tuần 29 năm 2016

Ngày đăng 19/07/2016 | 02:44 PM  | View count: 1193
Thông báo Lịch cắt điện tuần 29 năm 2016

Thông báo Lịch cắt điện tuần 25 năm 2016

Ngày đăng 27/06/2016 | 02:41 PM  | View count: 1591
Thông báo Lịch cắt điện tuần 25 năm 2016

Về việc phối hợp ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng

Ngày đăng 09/06/2016 | 02:39 PM  | View count: 1231
Về việc phối hợp ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng