VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội nghị sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng 02/10/2017 | 09:45  | View count: 641

Trong 9 tháng đầu năm, công tác dân vận trong huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Ban dân vận đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận.

      Sáng nay 28/9; Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; tham gia đóng góp vào đề án “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong việc xử lý các vụ việc phát sinh phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Phú Xuyên giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo”. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

       Trong 9 tháng đầu năm, công tác dân vận trong huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Ban dân vận đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở cũng đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đặc biệt, trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính đến tháng 9/2017, toàn huyện đã in và cấp được 44.174 giấy/44.748 thửa đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 98,7%. Đối với đất ở, toàn huyện đã cấp được 566 giấy chứng nhận; kê khai được 13.708/17.273 thửa; hoàn thiện xét duyệt được 2.561 hồ sơ. Về công tác cải cách hành chính đã xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017; số hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt trên 90%. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện và Thành phố; tích cực tham gia sản xuất hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã có một số ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác dân vận ở cơ sở như vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, công tác xây dựng NTM, công tác quản lý tín ngưỡng tôn giáo ở địa phương; đồng thời tham gia đóng góp vào bản dự thảo đề án “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong việc xử lý các vụ việc phát sinh phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Phú Xuyên giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo”.

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đã ghi nhận những kết quả của công tác dân vận 9 huyện tháng đầu năm; đồng thời đề nghị hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Đồng chí nói: “Đề nghị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân Nghị quyết số 25 của Trung Ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp; Tiếp tục tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn với đại diện nhân dân; tiếp tục tham mưu, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác dân vận các cấp; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông; đồng thời rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm đã đề ra để chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong những tháng cuối năm 2017./.

Thanh Xuân – Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện