VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Phú Xuyên lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá
Ngày đăng 13/08/2020 | 16:13  | View count: 731

Chỉ số hài lòng là thước đo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá sự phục vụ của các cơ quan hành chính nói chung, của cán bộ, công chức nói riêng đối với người dân và tổ chức. Ngày 09/7/2020 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND triển khai kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2020 và các năm tiếp theo.

      Theo Kế hoạch, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục rà soát các TTHC; tập trung rà soát các quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC. Tổ chức đánh giá chất lượng giải quyết TTHC; tổ chức các hoạt động khảo sát, điều tra, đo lường sự hài lòng và thu nhận ý kiến của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc đánh giá, phân tích phải công khai, minh bạch, khách quan để chỉ ra được những yếu kém trong cung cấp dịch vụ công nhằm đưa ra được các giải pháp khắc phục kịp thời.

      Triển khai thực hiện việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến theo đúng kế hoạch, lộ trình; bảo đảm việc cung cấp và thực hiện giải quyết các TTHC theo đúng Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025… Kiện toàn, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của bộ phận “một cửa” của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

      Tiếp tục kiện toàn bộ phận “một cửa” UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; rà soát, sử dụng cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn và có tinh thần cao trong phục vụ nhân dân, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tổ chức thanh tra, kiểm tra trong cung cấp dịch vụ công; xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện giải quyết TTHC theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định; những cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng trong giải quyết công việc hành chính và kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

      UBND huyện giao các đơn vị liên quan tổng hợp phân tích rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại, xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục theo từng yếu tố Chỉ số hài lòng (SIPAS) theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

      Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến về công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC; đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến; đảm bảo việc tuyên truyền phổ biến đến tận thôn, tổ dân phố, người dân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân thường xuyên giao dịch tại bộ phận “một cửa”. Niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC về tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC; trên hệ thống cổng, trang thông tin điện tử.

      Định kỳ 6 tháng, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn sẽ tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC trong đó chú trọng các lĩnh vực phát sinh nhiều giao dịch, các lĩnh vực thường xuyên có hồ sơ quá hạn, các lĩnh vực có nhiều nhóm TTHC liên thông; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn./.

      Xem Kế hoạch tại đây>>>

CTV Sơn Hùng – Phòng Nội vụ huyện