VĂN HÓA - XÃ HỘI

Niêm yết công khai kết quả lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới huyện năm 2020
Ngày đăng 23/09/2020 | 09:31  | View count: 366

Ngày 18/9/2020, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên đã thông báo kết quả phiếu lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Phú Xuyên

      Ngày 18/9/2020, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên đã thông báo kết quả phiếu lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Phú Xuyên và các phụ lục tổng hợp in trên khổ giấy to cấp cho 27 xã thị trấn cùng 154 thôn, tiểu khu trong huyện tổ chức công khai niêm yết kết quả tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các xã thị trấn và các khu tập trung đông người như nhà văn hóa, đình làng... của khu dân cư  Đồng thời phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, xã, thị trấn thông báo niêm yết công khai kết quả trên hệ thống truyền thanh, thông tin của huyện, xã liên tục từ ngày 18/9 đến 02/10/2020, đảm bảo đủ thời gian công khai theo qui định (nếu có ý kiến thắc mắc của người dân về việc công khai kết quả lấy ý kiến thì chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn có trách nhiệm trả lời theo thẩm quyền).

Niêm yết kết quả lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Phú Xuyên năm 2020 tại UBND xã Quang Lãng

      Theo kết quả từ ngày 10/9 đến 17/9/2020 Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp huyện Phú Xuyên phối hợp với Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao (Đài phát thanh) huyện, các xã, thị trấn mở chuyên mục tuyên truyền về kết quả đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện và mục đích, ý nghĩa, nội dung, thời gian thực hiện việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với xây dựng nông thôn mới của huyện. Qua công tác tuyên truyền, đại bộ phận người dân đã nhận thức khá đầy đủ những kết quả xây dựng huyện nông thôn mới, cảm nhận được những thành quả xây dựng xã NTM, huyện NTM, ý nghĩa của việc lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân, từ đó biểu thị đồng tình bằng việc bỏ phiếu đề nghị công nhận huyện NTM, Số lượng hộ gia đình, nội dung, đối tượng, thời gian lấy ý kiến và các bước lấy ý kiến đã đảm bảo đúng theo Hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT ngày 16/01/2019 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng Nông thôn mới; Kế hoạch số 97/KH-MTTQ-BTT ngày 07/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 20/KH-MTTQ-BTT ngày 07/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện Phú Xuyên về việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới huyện Phú Xuyên năm 2020

 

Niêm yết kết quả lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Phú Xuyên năm 2020 tại Tiểu khu Phú Gia, thị trấn Phú Minh

      Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai hướng dẫn và phân bổ phiếu tới các xã, thị trấn; Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn đã triển khai, phát phiếu giao cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp với trưởng thôn, tiểu khu và các đoàn thể ở thôn, tiểu khu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong khu dân cư và hoàn tất việc lấy ý kiến qua phiếu đánh giá sự hài lòng của nhân dân.

      Tổng hợp toàn huyện đã tổ chức lấy ý kiến được 42.230 hộ dân/65.781 hộ đạt 64,1%. Qua 11 nội dung lấy ý kiến, với câu hỏi sự hài lòng về tiêu chí quy hoạch, giao thông, điện nước, y tế, văn hóa - thông tin - thể thao, giáo dục, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự và cải cách hành chính. Đại đa số các hộ dân đồng tình, hài lòng với quá trình tổ chức thực hiện xây dựng Nông thôn mới huyện Phú Xuyên với tỷ lệ hài lòng đạt cao từ câu 1 đến câu 10 đạt từ 94,25 đến 98,73%; câu 11 đạt 98,95% người dân hài lòng. Số ý kiến chưa hài lòng chiếm tỷ lệ 1,06%. Số hộ dân không có ý kiến tỷ lệ thấp (chưa đến 1%), tỷ lệ này rơi vào một số hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, ít quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nông thôn nên khi hỏi họ không có ý kiến

      Kết quả phiếu lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Phú Xuyên năm 2020 cho thấy phiếu đánh giá đã đảm bảo khách quan, đúng quy trình và phản ánh trung thực nhận xét, đánh giá của người dân về kết quả xây dựng NTM./.

Nguyễn Duy Thanh- MTTQ huyện Phú Xuyên