VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong việc xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch văn minh
Ngày đăng 11/05/2022 | 15:15  | View count: 147

Phú Xuyên là huyện ngoại thành ở phía Nam Thủ đô Hà Nội, dân số trên 23 vạn người. Đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tình hình An ninh chính trị trên địa bàn huyện luôn duy trì ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Toàn huyện có 120 di tích lịch sử được công nhận, trong đó có 38 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 82 di tích xếp hạng cấp Thành phố.

      Thực hiện Chương trình số 04 về “Phát triển văn hoá xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của nhân dân, xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025” của Huyện uỷ, thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã nghiêm túc triển khai các nội dung cơ bản của chương trình; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền liên quan đến phát triển văn hoá xã hội như: việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong huyện về vai trò của sự nghiệp văn hoá xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện và Thủ đô, xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch, văn minh. Từ đó cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Đình làng Hoà Mỹ xã Hồng Minh

      Đặc biệt trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” luôn được các cấp, các ngành của huyện quan tâm, phối hợp thực hiện. Năm 2021, toàn huyện có 144//145 làng đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hoá, có 8/9 tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hoá, 7 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá và 4 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới. Các chỉ tiêu gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân số văn hoá của huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Hệ thống thiết chế văn hoá huyện và cơ sở được quan tâm đầu tư và hoạt động tương đối hiệu quả. Toàn huyện có 154/154 thôn, tiểu khu có nhà văn hoá; trong đó có 121 nhà văn hoá đảm bảo tiêu chí của Bộ văn hoá Thể thao và du lịch. Công tác quản lý bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá tiếp tục được huyện Phú Xuyên quan tâm, trú trọng. Qua kiểm tra, rà soát các di tích trên địa bàn, huyện đã đề xuất Thành phố quan tâm đầu tư công để tu bổ 32 di tích giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời quan tâm hỗ trợ hoạt động của các CLB văn hoá văn nghệ để bảo tồn và duy trì công tác truyền dạy các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu như ca trù Chanh Thôn xã Nam Tiến, hát trống quân xã Phúc Tiến, Hò cửa đình múa hát bài bông xã Quang Trung, CLB tò he Xuân La xã Phượng Dực v.v…

Hoạt động của Ca trù Chanh Thôn xã Nam Tiến

      Trong phát triển du lịch, huyện bước đầu hình thành một số loại hình du lịch sinh thái, tâm linh, du lịch gắn với làng nghề; điển hình như Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy xã Nam Triều, Chùa Viên Minh xã Quang Lãng, điểm đến du lịch làng Cựu xã Vân Từ, khảm trai Thôn Ngọ xã Chuyên Mỹ, nghề đan cỏ tế xã Phú Túc… Ngoài ra, huyện Phú Xuyên cũng đang phát triển du lịch nông nghiệp trải nghiệm, trang trại sinh thái, thực hiện mô hình làng văn hoá tiêu biểu gắn với du lịch và quảng bá sản phẩm OCOP.

      Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, lĩnh vực văn hoá xã hội trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã có nhiều tiến bộ, các di sản văn hoá được quan tâm bảo tồn, tôn tạo; thiết chế văn hoá cơ sở được đầu tư xây dựng mới và hoạt động có hiệu quả. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT được tổ chức từ huyện tới cơ sở làm phong phú hơn đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, an sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp giáo dục đào tạo được chăm lo thường xuyên. Trong thời gian tới, huyện và các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình 04 của Huyện uỷ đã đề ra; tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động, phát triển lĩnh vực văn hoá xã hội; góp phần xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch văn minh, tạo môi trường văn hoá lành mạnh trên địa bàn huyện./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT