THÔNG BÁO

Về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 12/03/2024 | 16:21  | View count: 544

Về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Xuyên

1.  Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Xuyên.

2.  Danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

3.  Báo cáo KH 2024 Phú Xuyên.

4. Hệ thống Biểu.

5. Bản đồ.

6. Báo cáo chuyên đề 2024.

7. Sơ đồ trích lục.

8.  Bản đồ chuyên đề.

./.