BAN BIÊN TẬP

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên

Ngày 15 tháng 07 năm 2021, Đ/c Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên đã ký Quyết định số 3512/QĐ-UBND, V/v kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phú Xuyên, danh sách Ban biên tập gồm:

1. Trưởng Ban biên tập:

      Ông Nguyễn Thành Chung - HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Ông Nguyễn Thành Chung - HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND,

Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phú Xuyên

2 . Các Phó Trưởng Ban biên tập:

      - Ông Vũ Quốc Anh – UV BTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện;

      - Ông Nguyễn Văn Ngự - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy;

      - Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện;

      - Bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện.

3. Các ông (bà) thành viên Ban biên tập gồm:

      - Bà Nguyễn Thị Hòa – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

      - Ông Phan Duy Trung - Phó Trưởng phòng TC-KH huyện; 

      - Ông Nguyễn Trùng Dương - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện;

      - Ông Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện;

      - Ông Nguyễn Xuân Quỳnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện;

      - Ông Nguyễn Duy Thanh, UV thường trực UBMTTQ huyện;

      - Ông Lâm Quang Tú – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện;

      - Ông Đỗ Văn Tú – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện, phụ trách quản trị;

      - Các ông (bà) Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện tham gia cộng tác viên.

  

              Click và để xem: - Quyết định thành lập:  ( Xem tại đây ) 

                                        - Phân công nhiệm vụ:  ( Xem tại đây )

./.

ADMIN