Các kỳ họp HĐND

Kỳ họp thứ Mười ba - HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Danh mục các tài liệu kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX,Nhiệm kỳ 2016-2021

1. Danh mục tài liệu. (Click để xem chi tiết!)

2. Chương trình kỳ họp. (Click để xem chi tiết!)

3. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.( Báo cáo; Phụ lục)

4. Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách huyện năm 2019. Dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2020. (Click để xem chi tiết!)

5. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. ( Click để xem chi tiết!)

6. Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện. ( Click để xem chi tiết!)

7. Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. ( Click để xem chi tiết!)

8. Báo cáo công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân huyện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. ( Click để xem chi tiết!)

9. Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo. ( Click để xem chi tiết!)

10. Báo cáo công tác quản lý, sử dụng đất đai năm 2019, kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. (Click để xem chi tiết!)

11. Báo cáo kết quả đấu giá QSD đất năm 2019, kế hoạch năm 2020. ( Click để xem chi tiết!)

12. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kết luận thanh tra năm 2019. ( Click để xem chi tiết!)

13. Báo cáo công tác CCHC năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. ( Click để xem chi tiết!)

14. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. ( Click để xem chi tiết!)

15. Báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng cơ bản các dự án vốn ngân sách và công tác giải quyết nợ XDCB trên địa bàn huyện năm 2019, kế hoạch thực hiện năm 2020. (Click để xem chi tiết!)

16. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 9, HĐND huyện, khóa XIX. ( Click để xem chi tiết!)

17. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác CCHC trên địa bàn huyện. ( Click để xem chi tiết!)

18. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019) HĐND huyện, khóa XIX. ( Click để xem chi tiết!)

19. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. ( Click để xem chi tiết!) ./.

 

­