NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND HUYỆN

Thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Phú Xuyên

Thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Phú Xuyên

Đ/c Nguyễn Xuân Thanh -  Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Số điện thoại liên hệ: 0915.043.349

           Xem chi tiết tại đây>>>