NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND HUYỆN

Thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Phú Xuyên

Thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Phú Xuyên

Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí:

- Họ và tên:                     Lê Văn Bính

- Chức vụ:                       Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

- Số điện thoại liên hệ:    0913.048.612

- Địa chỉ Email:               levanbinh_phuxuyen@hanoi.gov.vn

 

  Xem chi tiết tại đây>>>

./.

ADMIN

Thông tin người phát ngôn UBND huyện Phú Xuyên