Công khai ngân sách

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện

UBND huyện triển khai Kế hoạch phát triển KTXH, dự toán thu chi ngân sách, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023

Sáng 19.12.2022, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KTXH, dự toán thu chi ngân sách, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023.

Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2021

Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2021

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2022

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2022

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2020

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2020

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2018

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2018

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2019

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2019

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2019

Quyết định số 88/QĐ-UBND (V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2019)

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

Ngày 24/12, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019.

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

Công văn số 1719/UBND-TCKH (V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018)

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018

Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2017

Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2017

Thông báo 116/TB-UBND (TB Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018)

Thông báo 116/TB-UBND (TB Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018)

Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 11/08/2017 (V/v Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2016)

Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 11/08/2017 (V/v Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2016)

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017

Quyết định số 5491/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 (V/v Công bố công khai số liệu dự toán năm 2018)

Quyết định số 5491/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 (V/v Công bố công khai số liệu dự toán năm 2018)

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 (V/v Công bố công khai số liệu dự toán năm 2017)

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 (V/v Công bố công khai số liệu dự toán năm 2017)